REGULAMIN WYPOŻYCZALNI

SPRZĘTU ROWEROWEGO BIKE POINT


Właścicielem wypożyczalni jest firma ECO INSPIRATION Jakub Gąsior z siedzibą w Zakopanem, 34-500, przy ul. Tetmajera 4/2B, NIP 7361397330, REGON 492734413, zwany dalej Wypożyczalnią.


 1. Osoba wypożyczająca (Wypożyczający) sprzęt rowerowy zawiera pisemną umowę wypożyczenia (oddania w użytkowanie) i zgadza się na warunki wypożyczenia na zasadach określonych w regulaminie wypożyczenia sprzętu, co potwierdza własnym podpisem. Klient ma prawo żądać usunięcia lub wykreślenia danych po zdaniu sprzętu.
 2. Zapoznanie się z niniejszym REGULAMINEM jest równoznaczne z oświadczeniem o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne poruszanie się na rowerze oraz umiejętności jazdy i znajomości przepisów ruchu drogowego.
 3. Wypożyczający jest zobowiązany do okazania dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Dokument nie jest zatrzymany przez wypożyczalnię.
 4. Wypożyczający zobowiązuje się do użytkowania sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem.
 5. Wypożyczający zapoznał się i został przeszkolony z obsługą i użytkowaniem sprzętu.
 6. Wypożyczający oznajmia, iż nie jest pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających wykluczających jazdę rowerem.
 7. Wypożyczającemu zabrania się spożywania alkoholu bądź innych środków odurzających podczas użytkowania sprzętu wypożyczalni.
 8. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność cywilną w przypadku uszkodzenia mienia ruchomego bądź nieruchomego innych osób.
 9. Wypożyczalnia zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia sprzętu w momencie, gdy uszkodzenia jego będą tak znaczne, że jego naprawa stanie się nieopłacalna. W takim przypadku Wypożyczający zobowiązuje się do zapłaty kwoty w wysokości podanej w pkt. 11 Regulaminu.
 10. Wypożyczający po utracie sprzętu jest zobowiązany do uiszczenia opłat za utracony sprzęt, które zostały wyszczególnione w pkt. 11 niniejszego Regulaminu.
 11. Koszt poszczególnych sprzętów obliczany jest wg cennika detalicznego podanego przez producenta.
 12. Opłaty za wypożyczenie sprzętu liczone są zgodnie z cennikiem obowiązującym w wypożyczalni. Opłata za wypożyczenie sprzętu pobierana jest z góry gotówką za cały okres wypożyczenia. W przypadku przekroczenia terminu zwrotu sprzętu, Wypożyczalnia zastrzega sobie prawo naliczenia dodatkowej opłaty odpowiedniej do przekroczonego czasu wynajmu za każdą rozpoczętą godzinę wynajmu. Po zdaniu sprzętu w wypożyczalni, każdorazowo należy złożyć własnoręczny podpis z adnotacją godziny oddania sprzętu. W innym przypadku Wypożyczalnia może uznać sprzęt za niezwrócony.
 13. W razie gdy Wypożyczalnia uzna Wypożyczającego za niewiarygodnego, może mu odmówić wypożyczenia sprzętu bez uzasadnienia.
 14. Osoba Wypożyczająca sprzęt podlega wszelkim regulacjom ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz przepisom miejscowym.
 15. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za wypadki lub kolizje spowodowane podczas użytkowania sprzętu przez Wypożyczającego, w szczególności jeśli sprzęt jest użytkowany niezgodnie z jego przeznaczeniem i warunkami użytkowania.
 16. Wypożyczający jest zobowiązany o poinformowaniu Wypożyczalni o wadliwości sprzętu 30 minut po jego wypożyczeniu. W przypadku niezastosowania się do powyższego, Wypożyczalnia uznaje sprzęt za w pełni sprawny, co może jednocześnie nieść za sobą opłaty dla Wypożyczającego za usunięcie usterki.
  ZABRANIA SIĘ:
  1) Pozostawiania sprzętu bez osobistego nadzoru, przy czym należy zabezpieczyć sprzęt przed możliwością kradzieży.
  2) Użytkowania sprzętu na trudnych szlakach gruntowych niezgodnych z przeznaczeniem modelu danego pojazdu.
  3) Użytkowania sprzętu w sposób odpowiadający sportom grawitacyjnym; szybki zjazd, wykonywanie skoków
  4) Oddawania do użytku osobom trzecim.
 17. Wypożyczający odpowiada za uszkodzenia wynikłe z nieodpowiedniego korzystania z wypożyczonego sprzętu. W przypadku uszkodzenia pojazdu wynikającego z nieprawidłowego użytkowania i/lub odstępstw od regulaminu czy utraty sprzętu, koszty naprawy lub wymiany pojazdu pokrywa osoba wypożyczająca lub jej prawny opiekun.